Bratislava zelenaj sa

O projekte

Cieľom a zámerom projektu s názvom „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ je zvýšenie pripravenosti Hlavného mesta SR Bratislavy na negatívne dopady zmeny klímy.

Zmena klímy sa bude prejavovať hlavne v očakávanom zvýšení teploty, vlnách letných horúčav, dlhých období sucha, ktoré sa budú striedať so zrážkami búrkového charakteru. Rovnako sa musíme pripraviť aj na ďalšie extrémy vo forme prívalových dažďov s možnosťou lokálnych povodní, víchric, veterných smrští a snehových kalamít.

Bratislava má vypracovanú a schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu klímy a uvedený projekt bude prakticky prispievať k jej napĺňaniu.

Predstavovaný projekt je odmenený z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s celkovou sumou 3 337 640 EUR.

Celkovo má 8 partnerov, okrem prijímateľa ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, sa projektu zúčastňujú MČ Nové Mesto, MČ Petržalka, Mestské lesy, COWI (partner z Nórska), Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny ako aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Výsledkom projektu je realizácia konkrétnych adaptačných opatrení v oblasti udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, v oblasti úpravy mikroklímy formou bioretencie dažďových vôd, tvorby nových plôch zelene, zvyšovania podielu zelene na vybratých bratislavských námestiach, výsadby alebo revitalizácie drevín, realizácie vegetačných striech, zvýšenia vodopriepustnosti povrchov na verejných priestranstvách a pod.

Zároveň sa realizuje implementácia celej škály „neinvestičných“ aktivít, napr. poradenstvo obyvateľstvu pri udržateľnom manažmente zrážkových vôd na súkromných pozemkoch, vytvorenie malej grantovej schémy pre obyvateľstvo s cieľom podpory budovania prvkov zadržiavania zrážkovej vody na pozemku, informačných aktivít o danej problematike.

Akčný plán adaptácie

V roku 2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bratislave uznesením č.545/2012 pristúpenie k Dohovoru primátorov a starostov (Covenant of Mayors). Hlavné mesto SR Bratislava následne pristúpilo uznesením č. 1658/2014 k iniciatíve „Mayors Adapt“, čím nadviazalo na ciele v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Mayors Adapt je iniciatíva Európskej komisie, Generálneho Direktoriátu „Klimatická akcia“ (Directorate General Climate Action) a vyplýva z Stratégie Európskej Únie pre adaptáciu na zmenu klímy, ktorá bola schválená v apríli 2013.

Záväzky pre HM SR Bratislava vyplývajúce z pristúpenia k Mayors Adapt sú predovšetkým:

  • Pripravenie a schválenie Stratégie adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území HM SR Bratislavy (ďalej len ako Stratégia adaptácie) a/alebo zahrnúť oblasť adaptácie na zmenu klímy do existujúcich rozvojových plánov a dokumentov. Stratégia adaptácie bola schválená MsZ HM SR Bratislavy uznesením č. 1136/2014 24. septembra 2014,
  • Pravidelné informovanie o dosiahnutí pokroku v procese adaptácie v dvojročných intervaloch a podávanie informácií formou tzv. profilu mesta (tzv. „Mayors Adapt Mayors Adapt Monitoring & Reporting Template“ a „ city’s profile fact sheet“).

Prvý záväzok si už HM SR Bratislava čiastočne splnilo. Ďalším krokom je preto začlenenie problematiky adaptácie na zmenu klímy do príslušných platných dokumentov a územno-plánovacej dokumentácie mesta. Z toho dôvodu bol v nadväznosti na Stratégiu adaptácie vypracovaný materiál Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy 2017-2020. Predkladaný Akčný plán adaptácie je zároveň ukazovateľom projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ podporeného finančným mechanizmom EHP a Nórska  (2014 – 2017).

Akčný plán adaptácie zohľadňuje opatrenia navrhované v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010–2020 (ďalej len PHSR) a Aktualizácie akčných plánov PHSR na roky 2016-2018, schválených mestským zastupiteľstvom v októbri 2016. Spracovanie Akčného plánu adaptácie priamo vyplýva z opatrenia PHSR D.IX. a) Program adaptačných opatrení voči negatívnym dopadom klimatických zmien a je zahrnutý v rámci Akčného plánu PHSR na roky 2016-2018.

Akčný plán adaptácie je v súlade s cieľmi Stratégie adaptácie a obsahuje súbor špecifických opatrení vrátane, určenia jednotlivých zodpovedností a termínov monitorovanie ich plnenia, ako aj možných zdrojov ich financovania.  V materiáli boli navrhnuté pre každé opatrenie merateľné ukazovatele, ktoré umožňujú zber a vyhodnocovanie informácií potrebných pre splnenie druhého záväzku vyplývajúceho z iniciatívy Mayors Adapt  a tým je pravidelné informovanie o dosiahnutí pokroku v procese adaptácie.

Bol pripomienkovaný oddeleniami Magistrátu HM SR,  rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta a odbornými zástupcami mestských častí HM SR Bratislavy a neskôr predložený na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, kde bol v apríli prijatý uznesením č. 789/2017.

Pilotné projekty