Emisná inventúra

Na príprave akčného plánu sa podieľalo množstvo odborníkov magistrátu amestských organizácií a podnikov, ktoré budú kľúčovými partnermi aj pre realizácii opatrení. Dáta avstupy pre plánovanie sme získavali od energetických spoločností, vládnych inštitúcií, ako aj neziskových organizácií. Základným dátovým vstupom pre vypracovanie plánu bola komplexná inventúra emisií skleníkových plynov na území Bratislavy, ktorú vypracovala spoločnosť Enviros.  

Pri spracovaní emisnej inventúry sa vychádzalo z metodiky Dohovoru primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky. Podľa tejto metodiky sa emisie vypočítavajú z konečnej spotreby palív a energií v šiestich definovaných sektoroch: 1. majetok mesta (vrátane budov, verejného osvetlenia a mestského vozového parku), 2. doprava (verejná doprava a súkromná a podniková doprava), 3. rezidenčný sektor (obyvatelia), 4. terciárny sektor (služby, firmy, verejný sektor). Pri odpadoch vyprodukovaných na území mesta (5) sa emisie vypočítavajú podľa spôsobu nakladania s nimi. Kalkulované emisie nezahŕňajú sektor priemyslu, ktorý patrí do systému obchodovania s emisiami (ETS). 

V roku 2022, za ktorý sú dostupné posledné ucelené dáta, sa na území Bratislavy emitovalo 1,67 miliónov tCO2ekv. Ide o zníženie vo výške 30,3 % oproti roku 2005, ktorý je východiskovým rokom Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (SEAP) z roku 2013. Emisie vyprodukované pri prevádzke mesta predstavujú 183 000 tCO2ekv, čo predstavuje 11 % z celkových emisií mesta. 

Inventúra skleníkových plynov ukázala, že v Bratislave sa už podarilo emisie skleníkových plynov významne znížiť. Od východiskového roku 2005 poklesli otretinu, ato najmä vďaka úsiliu obyvateľov, ktorí investovali do zatepľovania domov. Ďalšie zníženie emisií o25 percentuálnych bodov plán navrhuje realizovať prostredníctvom investícií do obnovy všetkých druhov budov na území mesta amasívnej inštalácie obnoviteľných zdrojov energie, najmä fotovoltaiky. Dôležité budú aj investície do postupnej dekarbonizácie teplárenstva, ktoré tvorí až 40 % emisií skleníkových plynov mesta.  

Emisná inventúra na stiahnutie 

Naši partneri