O projekte

Projekt „Klimaticky odolná Bratislava – Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí“ je realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 vo výške 1 170 600 € a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 206 546 €.

Ciele projektu:

 • vypracovanie Akčného plánu na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu do roku 2030 
 • zníženie skleníkových plynov najmenej o 1 785 t CO2 ekv. 
 • komplexná obnova 4 verejných budov v súvislosti s energetickou účinnosťou 
 • dva doplnkové environmentálne čiastkové projekty k investičným projektom 
 • realizácia pilotného projektu na riešenie problému záplavových povodní 
 • implementácia 29 oprávnených opatrení na zmiernenie a adaptáciu (sivé/ energetická účinnosť – 12, modré a zelené – 12, soft – 5) 
 • rozvoj partnerstva 
 • organizovanie aktivít, ktoré spájajú rôzne cieľové skupiny 
 • povinná a dobrovoľná publicita darcu a finančného mechanizmu EHP 
 • zvyšovanie informovanosti miestneho obyvateľstva, miestnych samospráv a ich zamestnancov o zmene klímy 
 • mediálna prezentácia s regionálnym a celonárodným dosahom 

Projekt „Klimaticky odolná Bratislava – Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí“ je realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 vo výške 1 170 600 € a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 206 546 €.

Ciele projektu:

 • vypracovanie Akčného plánu na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu do roku 2030 
 • zníženie skleníkových plynov najmenej o 1 785 t CO2 ekv. 
 • komplexná obnova 4 verejných budov v súvislosti s energetickou účinnosťou 
 • dva doplnkové environmentálne čiastkové projekty k investičným projektom 
 • realizácia pilotného projektu na riešenie problému záplavových povodní 
 • implementácia 29 oprávnených opatrení na zmiernenie a adaptáciu (sivé/ energetická účinnosť – 12, modré a zelené – 12, soft – 5) 
 • rozvoj partnerstva 
 • organizovanie aktivít, ktoré spájajú rôzne cieľové skupiny 
 • povinná a dobrovoľná publicita darcu a finančného mechanizmu EHP 
 • zvyšovanie informovanosti miestneho obyvateľstva, miestnych samospráv a ich zamestnancov o zmene klímy 
 • mediálna prezentácia s regionálnym a celonárodným dosahom 

Odkazy

Hlavné mesto Bratislava

 • Oficiálna webová stránka partnera projektu slovenského hlavného mesta Bratislavy

Hlavná architektka mesta Bratislavy

 • Hlavná architektka je súčasťou procesu usmerňovania investičnej činnosti, kde sa pri vydávaní stanovísk mesta sústredí na posúdenie architektonického riešenia. Takisto vstupuje do tvorby územnoplánovacích podkladov a strategických projektov mesta.

Granty EHP a Nórska

 • Oficiálna webová stránka partnera projektu Metropolitného inštitútu Bratislavy

Metropolitný inštitút Bratislavy

 • Oficiálna webová stránka partnera projektu Metropolitného inštitútu Bratislavy

Resin

 • Oficiálna webová stránka projektu Horizon 2020: Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry

Prírodovecká falkulta Univerzity Komenského

 • Oficiálna webová stránka partnera projektu partnera projektu Prírodoveckej fakulty Univerzity Komenského

Bergen

 • Oficiálna webová stránka partnera projektu nórskeho mesta Bergen

Reykjavik

 • Oficiálna webová stránka partnera projektu islandského hlavného mesta Reykjavik

Atelier

 • V rámci tohto projektu jednotlivé zapojené mestá (medzi nimi aj Bratislava) plánujú a realizujú koncept energeticky pozitívnej štvrte.

100 klimaticky neutrálnych miest

 • Bratislava sa zapojí do Misie Klimaticky neutrálnych a inteligentných miest.

Arch

 • Témou projektu Arch je zvyšovanie reziliencie historických oblastí mesta – ochrana kultúrneho a historického dedičstva mesta voči hrozbám klimatickej zmeny ako napr. prívalové dažde, suchá, zvyšujúce sa priemerné teploty. V rámci projektu prebieha digitalizácia a  vyvíjajú sa nástroje, ktoré pomôžu efektívne plánovať mesto tak, aby čo najefektívnejšie dokázalo predcházať týmto hrozbám.

IURC

 • Cieľom tohto projektu je výmena skúseností a zručností, a realizácia pilot projektu v zmysle trvaloudržateľného rozvoja a príprave na zmenu klímy medzi EU a Áziou. Bratislave bolo v rámci tohto projektu pridelené partnerské mesto Tokorozawa z Japonska.  V rokoch 2018-2020 spolupracovali na rozvoji zelenomodrej infraštruktúry a prírode blízkych riešeniach. V druhej etape od r. 2021-2023 je spoločným cieľom BA a Tokorozawy „Zero Carbon City“ – znižovanie emisií a alternatívne zdroje energie.

Naši partneri

Projekt získal podporu z Nórskych fondov a v rámci neho spolupracujeme s hlavným mestom Islandu Reykjavík i s nórskym mestom Bergen. V širšom kontexte však považujeme za partnerov všetky mestá, ktoré sú združené v rámci Dohovoru primátorov (Covenant of Mayors) alebo akékoľvek mestá, ktorými sa možno inšpirovať v oblasti znižovania uhlíkovej stopy, udržateľnej energetiky či vytvárania zeleno-modrej infraštruktúry.