Dolnozemská cesta – výsadba líniovej zelene

Na jeseň v roku 2015 vysadilo Hlavné mesto pozdĺž Dolnozemskej cesty pri vyústení Kutlíkovej ulice 38 listnatých stromov a 49 kríkov. Spolu bolo vysadených:  

  • 8 ks slivka čerešňoplodá  (Prunus cerasifera ´Nigra´)
  • 19 ks jarabina mukyňová (Sorbus aria)
  • 26 ks drieň výbežkatý (Swida stolonifera ´Flaviramea´)
  • 23 ks drieň biely (Swida alba ´Sibirica´)

Dreviny boli vysadené v lokalite zaťaženej intenzívnou automobilovou dopravou a prispejú k zmierneniu jej nepriaznivých vplyvov.