Aktivity projektu

Projekt Klimaticky odolná Bratislava zastrešuje realizáciu viacerých aktivít: 

Akčný plán adaptácie
Plán Bratislava 2030
Climathon Bratislava
10 000 stromov
Živé miesta
Akčný plán adaptácie
Plán Bratislava 2030
Climathon Bratislava
10 000 stromov
Živé miesta

1. Akčný plán udržateľnej klímy a energetiky  hlavného mesta sr bratislavy pre rok 2030  (sustainable energy and climate action plansecap)   

Cieľom je návrh adaptačných a mitigačných opatrení pre zníženie emisií  skleníkových plynov o 55% do roku 2030.

Do jeho tvorby sú aktívne zapojení viaceré oddelenia magistrátu, partneri projektu (MIB, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, nórske mesto Bergen a islandské mesto Reykjavik), odborná i laická verejnosť.

2. Komplexná obnova budov a verejného priestoru – opatrenia energetickej efektívnosti

Súčasťou projektu Klimaticky odolná Bratislava je rekonštrukcia štyroch budov vo vlastníctve hlavného mesta: mestskej ubytovne a troch základných umeleckých škôl. V rámci rekonštrukcií dôjde k zatepleniu obvodových plášťov, výmene otvorových konštrukcií ako aj k výmene technologického zariadenia budov a iných opatrení podieľajúcich sa na znížení energetickej náročnosti budov.

Znížením spotreby energie na týchto štyroch budovách prispejeme k výraznému zníženiu produkcie emisií, čo má za následok zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. Nezanedbateľným efektom zateplenia je aj nový šat, nový výzor a zvýšenie kvality vnútorného prostredia užívateľov. Momentálne je ukončená rekonštrukcia prvého objektu, ZUŠ J. Albrechta v Petržalke, ktorú môžete nájsť na Topoľčianskej ulici.

ZUŠ J. Albrechta v Petržalke po rekonštrukcii

Súčasťou projektu Klimaticky odolná Bratislava je rekonštrukcia štyroch budov vo vlastníctve hlavného mesta: mestskej ubytovne a troch základných umeleckých škôl. V rámci rekonštrukcií dôjde k zatepleniu obvodových plášťov, výmene otvorových konštrukcií ako aj k výmene technologického zariadenia budov a iných opatrení podieľajúcich sa na znížení energetickej náročnosti budov.

Znížením spotreby energie na týchto štyroch budovách prispejeme k výraznému zníženiu produkcie emisií, čo má za následok zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. Nezanedbateľným efektom zateplenia je aj nový šat, nový výzor a zvýšenie kvality vnútorného prostredia užívateľov. Momentálne je ukončená rekonštrukcia prvého objektu, ZUŠ J. Albrechta v Petržalke, ktorú môžete nájsť na Topoľčianskej ulici.

ZUŠ J. Albrechta v Petržalke po rekonštrukcii

3. Komplexná obnova budov a verejného priestoru – zelené a modré opatrenia

V rámci projektového balíka Klimaticky odolná Bratislava sa realizujú aj adaptačné opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov klimatickej zmeny a zlepšenia kvality obytného a prírodného prostredia. Pilotnými realizáciami bude vysadenie aleje na Pionierskej ulici a revitalizácia okolia ubytovne Fortuna.

4. Opatrenia na zvýšenie infiltračnej kapacity mesta

Opatrenia na zvýšenie infiltračnej kapacity mesta je jedno z ďalších adaptačných opatrení na zmenu klímy a zlepšenia kvality života v meste. V súlade s touto aktivitou bude mesto realizovať mokraď a vodozádržné opatrenia v Horskom parku.

5. Publicita a komunikačné aktivity

Nemenej dôležitou aktivitou projektu je informovanie a zapojenie verejnosti o problematike zmeny klímy. Odborná, či laická verejnosť má možnosť nájsť potrebné informácie na tomto webom sídle a webstránke hlavného mesta. Súčasne má možnosť zapojiť sa aj aktívne, formou participačného procesu. Bola zorganizovaná úvodná konferencia a prebehli tri workshopy. Pripravujú sa aj diskusné fóra a prieskumy.