Športpark JAMA – voľnočasový park celomestského významu

Lokalita priestoru Jama je veľkolepý projekt parku s funkciami športu, rekreácie, voľnočasových aktivít a mestskej zelene, ktorý zlepší kvalitu života nielen v tejto lokalite, ale má aj celomestský význam. Riešenie je výsledkom verejnej anonymnej architektonickej súťaže.

Z hľadiska rozsahu stavby, ktorá má takmer dva hektáre, ako aj podľa množstva preinvestovaných financií ide o najväčší projekt v MČ Nové Mesto a vôbec realizovaný samosprávou ako takou. 

Park je rozdelený do dvoch zón. Hornú „aktívnu“ zónu charakterizujú výhliadkové móla, športové plochy ako sú multifunkčné ihrisko, tenisové kurty, fitness stroje, parkourové zostavy, pingpongové stoly a mestská zeleň. Priaznivci aktívneho oddychu nájdu v parku bežeckú dráhu, športovú dráhu, korčuliarsku dráha či horolezeckú stenu.

V dolnej „relaxačnej“ zóne je jazierko, živelná zeleň, prírodný amfiteáter a priestor na oddych. Súčasťou nového parku je aj kaviareň, letná čitáreň, predajňa bicyklov, ako aj koncertné pódium a priestory, kde by sa mali konať výstavy umenia. Výstavba parku bola vzhľadom na náročnosť celého procesu realizovaná v dvoch etapách.

Súčasťou projekt Športparku JAMA sú opatrenia zamerané na adaptáciu mestského prostredia na zmenu klímy. Významným aspektom riešenia tohto voľnočasového priestoru je spôsob efektívneho manažmentu vody v krajine.  Dažďová voda zo spevnených, ale aj zo zelených plôch sa zbiera systémom drenážnych trubiek do novovybudovaného umelého jazera, ktoré plní estetickú, klimatickú, ako aj vodozádržnú funkciu. Jazierko slúži aj ako zdroj parkovej závlahy. V parku sú aj dve studne využívajúce podzemnú vodu z miestneho zdroja. Efektívna sieť žľabov, vsakov a drenážnych potrubí umožní odvedenie vody aj pri väčších prívalových dažďoch. Spôsob, akým sa v parku hospodári s vodou, je v rámci Slovenska jedinečný.