Parčík na Svoradovej – nový verejný priestor

Územie dnešného parčíka je jedným z posledných nezastavaných častí bývalej tzv. Pálfyho záhrady.  V minulosti bola plocha parčíku dlhodobo nevyužívaná. Vďaka svojej histórii a polohe mala však potenciál stať sa miestom oddychu a krátkodobej rekreácie nielen pre obyvateľov najbližšieho, ale aj širšieho okolia. 

V decembri roku 2014 sa uskutočnilo plánovacie stretnutie s verejnosťou, ktorého účelom bolo informovať o budúcej revitalizácii priestoru, predstaviť a doplniť názory a podnety občanov vyplývajúce z výsledkov ankety, ako aj pokúsiť sa celý priestor „naplánovať spolu s občanmi“. Plánovacie stretnutie a diskusia s verejnosťou, ako aj samotné výsledky ankety priniesli „vzácnu“ zhodu názorov na riešenie, hlavnú funkciu a prvky budúceho verejného priestoru.  

Strategické vytváranie plôch zelene prístupných pre širokú verejnosť má a bude mať nesmierny význam aj v budúcnosti. Tento trend je možný sledovať v mestách, ktoré sa nielen pripravujú na zmenu klímy, ale si stanovili smerovanie svojho rozvoja udržateľným smerom. Medzi tieto sa radí aj Hlavné mesto SR Bratislava. 

Jednou z dosiaľ nevyjasnených „záhad“ v tomto priestore sú dve okrúhle betónové nádrže spojené prečerpávajúcim zariadením, o ktorých neexistujú archívne údaje. Predpokladá sa, že ide o vodné nádrže z 2. svetovej vojny, ktoré boli vybudované pre účely civilnej ochrany.

Nový verejný priestor – parčík Svoradova ponúka a si zachováva: 

  • prírodný charakter
  • atraktívnosť pre krátkodobú rekreáciu rôznych vekových skupín
  • sociálnu interakciu, pomôže budovať komunitu a upevňovať väzby v rámci nej
  • priestor pre kultúrne podujatia a oddych
  • svoju históriu a „tajuplnosť“
  • pomôže plniť environmentálne a ekologické funkcie v území a podporovať biodiverzitu
  • vzorové hospodárenie s dažďovou vodou, zasakovanie, dažďová záhrada
  • vonkajšia „študovňa“ a čitáreň s wifi
  • kino, hudba, divadlo, výstavy, inštalácie, kreatívne aktivity