Klimatický plán

Jedným z hlavných výstupov projektu Klimaticky odolná Bratislava je nová klimatická politika mesta. Klimatický plán, formálne Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu hlavného mesta SR (SECAP), vznikol ako odpoveď na naliehavé klimatické výzvy, ktorým čelíme v našom meste, na Slovensku aj celosvetovo. Zároveň je naplnením záväzku mesta v Dohovore starostov a primátorov pre klímu aenergetiku, ku ktorému hlavné mesto pristúpilo ešte v roku 2012. 

Jedným z hlavných výstupov projektu Klimaticky odolná Bratislava je nová klimatická politika mesta. Klimatický plán, formálne Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu hlavného mesta SR (SECAP), vznikol ako odpoveď na naliehavé klimatické výzvy, ktorým čelíme v našom meste, na Slovensku aj celosvetovo. Zároveň je naplnením záväzku mesta v Dohovore starostov a primátorov pre klímu aenergetiku, ku ktorému hlavné mesto pristúpilo ešte v roku 2012. 

Hlavné ciele klimatického plánu 

Klimatický plán obsahuje 16 strategických priorít a 65 opatrení, ktoré sú organizované okolo štyroch strategických cieľov:  

    1. znížiť tvorbu skleníkových plynov do roku 2030 oproti roku 2005 o 55 %
    2. pripraviť Bratislavu na dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050  
    3. zlepšiť adaptáciu mesta na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vrátane zlepšenia krízového manažmentu 
    4. posilniť spoluprácu s občanmi a firmami na riešení klimatickej zmeny 

Plán obsahuje opatrenia mesta a mestských organizácií na zníženie emisií v oblastiach, na ktoré má mesto priamy vplyv (mestský majetok, odpady, doprava a adaptácia na zmenu klímy). Zároveň navrhuje aj opatrenia, ktoré by mali realizovať obyvatelia a firmy, pričom Bratislava ich chce v tomto úsilí aktívne podporovať.  

Naši partneri