Domov seniorov Archa – realizácia vegetačných striech

Na strechách DS Archa realizovalo Hlavné mesto tzv. „zelené“ či vegetačné strechy. Vytvorenie vegetačného krytu  na strechách budov je jedným z možných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Vegetačná strecha má chladiaci efekt a je aj účinným prostriedkom v rámci udržateľného manažmentu zrážkových vôd.

Chladiaci efekt vegetačných striech je daný hlavne odparovaním vody z vegetačnej vrstvy, tieniacim efektom vegetácie, schopnosťou odrážať slnečné žiarenie, spotrebou energie na proces fotosyntézy a akumuláciou zadržovanej vody.  Vegetačné strechy zmierňujú teplotu budov o niekoľko °C  a to najmä v priestoroch priamo pod strechami.

Čo sa týka manažmentu zrážkových vôd, vegetačná vrstva zadržiava zrážky a to viacerými spôsobmi. Porovnanie „klasickej“ strechy s vegetačnou strechou nielenže preukazuje celkové relevantné zníženie odtoku, ale aj rozdiely v jeho distribúcii, kedy pri intenzívnej zrážkovej činnosti je odtok z vegetačnej strechy posunutý až ku koncu samotnej zrážky.

Vytvorenie vegetačných striech bude mať viacnásobný pozitívny efekt. Hlavným prínosom bude zníženie teplotných výkyvov a zároveň sa docieli výrazný efekt zadržiavania zrážkových vôd, ktoré povedie k zlepšeniu mikroklímy, podpore biodiverzity a pod. V neposlednom rade je možné vyzdvihnúť aj výrazný estetický efekt nielen pre obyvateľov a užívateľov samotných zariadení, ale aj pre obyvateľov okolitých bytových domov, ktorí majú na strechy priamy výhľad. Vegetačné strechy pôsobia aj z hľadiska ochrany strešného plášťa voči UV žiareniu či mechanickému poškodeniu a vytvoria dodatočnú záťažovú vrstvu.