Mesto hľadá spôsob, ako sa vysporiadať s prívalovými dažďami v Starom Meste.

12. augusta 2022 pripravil Útvar hlavnej architektky zaujímavý workshop priamo v teréne. Odborníčky a odborníci najrôznejších profesií prechádzali územie, ohrozené prívalovými dažďami a diskutovali o tom, aké opatrenia v budúcnosti zrealizovať, aby sa situácia zlepšila.

ÚHA spolu s Metropolitným inštitútom pripravili sprevádzanú prechádzku „Meniaca sa klíma, intenzívne zrážky a ich dôsledky pre kultúrne dedičstvo“ po vybraných najzraniteľnejších lokalitách v pamiatkovej rezervácii mesta Bratislava a v jej okolí.

Podujatie bolo zrealizované v rámci projektu H2020 ARCH (820999) „Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám“ v spolupáci s projektom „Klimaticky odolná Bratislava“. Cieľom projektov bolo preskúmať možnosti hodnotenia zraniteľnosti územia voči záplavám a zároveň vytvoriť nástroje, ktoré pomôžu mestám pri zvyšovaní odolnosti historických území a pamiatok voči nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a prírodným hrozbám.

Na prechádzke v teréne navštívili účastníci a účastníčky najviac postihované lokality a priamo na mieste diskutovali s odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty a z Mestského ústavu ochrany pamiatok, ktorí im predstavili zistenia, vychádzajúce z modelovania dopadov intenzívnych krátkotrvajúcich zrážok na zastavané územie mesta.

V následnej diskusii predstavili Jana Hlavová a Zora Pauliniová z ÚHA Akčný plán udržateľnej energetiky a klímy a zamerali sa na zmapovanie konkrétnych opatrení, ktoré by malo mesto prijať, aby sa dokázalo so záplavami v tomto území vysporiadať. V diskusii silno rezonovala potreba vytvoriť novú paradigmu hospodárenia s vodou a plánovania ulíc, zaviesť systémovú prácu s dátami ako východisko pre modelovanie aj rýchle intervencie, ale aj posilniť kapacity, napríklad vytvoriť na meste útvar „Zmeny klímy“.

Prechádzkou sprevádzali Doc. RNDr. Eva Pauditšová PhD, PriF UK; Doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD, PriF UK; PhDr. Margaréta Musilová, MÚOP; Mgr. Eva Streberová, PhD, MIB; Ing.arch. Anna Gondová, PÚ SR.